Steffelaar Oude Jenever
Amsterdam, Holland - taken August, 1998
't geluid in ied're bar: Geef mij 'n Steffelaar
"The sound in every bar: Give me a Steffelaar!"

Oude Jenever- De drie boompjes
"Aged Dutch gin- The three little trees"

T. Steffelaar- Leiden
Established in 1658

Liquor retailer- de Vreng

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
>> BACK TO INTRODUCTION >>